C2G Smart Recruitment Sites

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring behandelt de manier waarop Security Monitoring Centre BV, Hoog Kellenseweg 2, 4004 JB Tiel, Nederland (“SMC”) uw persoonsgegevens kan verzamelen en verwerken, buiten het kader en apart van de verwerking via haar websites en mobiele applicaties. De Privacyverklaring voor de SMC website is te vinden op de desbetreffende website.

SMC treedt op verschillende manieren in contact met individuen: met werknemers van SMC klanten, contactpersonen van SMC klanten en eindgebruikers van SMC diensten en producten. Om deze contacten te faciliteren, verzamelt en verwerkt SMC persoonsgegevens. SMC heeft technische, organisatorische, administratieve en fysieke maatregelen geïmplementeerd om alle persoonsgegevens die SMC verwerkt te beschermen. Aangezien deze Privacyverklaring is bedoeld om uiteenlopende situaties te dekken, zijn sommige delen van deze Privacyverklaring mogelijks niet van toepassing op u.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging. Gelieve daarom op geregelde basis deze Privacyverklaring na te lezen op aanpassingen. De datum van de laatste aanpassing wordt vermeld op het einde van deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens kan SMC verzamelen?

De persoonsgegevens die SMC verzamelt zijn onderworpen aan de toepasselijke wettelijke en contractuele verplichtingen. Aangezien deze Privacyverklaring is bedoeld om uiteenlopende situaties te dekken, zijn sommige elementen zoals hieronder opgesomd mogelijks niet van toepassing op u. Gelieve SMC te contacteren in geval van vragen.

Type persoonsgegevens

Naam en aanspreektitel (zoals Mr. of Mevr.)
Contactinformatie in geval van noodgevallen
Professionele contactinformatie, inclusief telefoonnummer, emailadres, fysiek adres en werklocatie
Thuisadres, persoonlijk emailadres en persoonlijk telefoonnummer, inclusief persoonlijk mobiel nummer (GSM)
Informatie betreffende de werkgever van een persoon, inclusief bedrijfsnaam (–namen), bedrijfslocatie(s), adres en land van vestiging
Job titel, afdeling en functie
Bezoekersinformatie, inclusief de tijd van aankomst en vertrek, datum, naam bezoeker, naam bedrijf, locatie van bezoek, informatie van de wagen voor parkeeraangelegenheden, info nodig voor het aanmaken van een badge (met mogelijks een foto), handtekening van de bezoeker en info noodzakelijk om bezoekerslogs en screening uit te voeren.
Betaling en info gerelateerd aan de factuur, inclusief identificatie- en bankrekeningnummer
Info verzameld via klantentevredenheidsonderzoeken en promoties
Gegevens betreffende een incident dat plaatsvond tijdens een bezoek aan een SMC locatie
Informatie die kan verzameld worden als deel van de uitvoering van de overeenkomst, zoals timing en gegevens betreffende aanwezigheid, badge info, foto’s, audio- en video-opnamen, of “geolocatiegegevens” gebruikt voor een specifieke rol of missie
Identificatienummers uitgereikt door de overheid (geheel of gedeeltelijk), zoals een belasting identificatienummer, BTW-nummer
Informatie in het kader van een dienst of aanvraag tot assistentie, zoals gebruik van een product of daaraan gerelateerd probleem
Informatie die nodig is om een klacht te behandelen of informatie die deel uitmaakt van een document dat gebruikt wordt in het kader van juridische stappen ondernomen tegen SMC
Live videobeelden, wanneer wordt gereageerd op een evenement dat een alarm heeft veroorzaakt
Opname van alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken
In geval van IP-connecties met de SMC alarmcentrale: IP-adressen worden opgeslagen.
In geval van SMC Tracking & Tracing diensten: locatie wordt opgeslagen.
In geval van SMC videodiensten: gebruikersnaam / paswoord, IP-adressen en videobeelden worden opgeslagen.
In geval van Alarm Processing System: het log wordt opgeslagen (en in bepaalde gevallen toegangsinformatie)

 

Hoe kan SMC persoonsgegevens gebruiken die worden opgevraagd?

Doel

Het uitvoeren van reguliere bedrijfsvoering, inclusief het ontwerpen en ontwikkelen van producten, onderhouden van een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem, facturen uitsturen en de betaling ervan opvolgen, betalingen uitvoeren, goederen en diensten verstrekken aan klanten, wat kan inhouden het beperkt delen van persoonsgegevens met klanten en andere professionele partners
Het leveren van goederen en diensten, wat het gebruik van “geolocation” kan inhouden voor sommige applicaties op een bekende en transparante manier
Communicaties en verklaringen beheren
Beheren van fysieke beveiliging, inclusief toegangssystemen en beveiliging, toegang en beveiliging van faciliteiten, en paraatheid bij calamiteiten
Behandelen van evenementen die een alarm hebben veroorzaakt
Toezicht op locatietracering, de duur en andere telematica van bepaalde SMC activa en toepassingen voor het beheer van de geleverde diensten, veiligheid, beveiliging en efficiëntie
Het waarborgen van de naleving van de invoer, uitvoer en andere internationale handelscontroles, met inbegrip van screening voor gesanctioneerde landen of partijen waar beperkingen voor gelden
Het uitvoeren van audits en “compliance reviews” om de naleving van toepasselijk beleid, regelgeving en wetgeving te waarborgen
Het uitvoeren en beheren van interne en externe onderzoeken, met inbegrip van Legal, Global Ethics & Compliance, en International Trade Compliance reviews en eventuele daaruit voortvloeiende informatieverstrekking aan overheidsinstanties
Het evalueren en rapporteren van belangenconflicten
Het aanpakken van milieu-, gezondheids- en veiligheidsvraagstukken, met inbegrip van schadeclaims
Het vervolgen en verdedigen van claims in geschillen, arbitrage, administratieve of regelgevende procedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot pre-geschil activiteiten, het verzamelen van bewijzen, ontdekkingen, geschillen en inspanningen voor elektronische opzoekingen
Reageren op wetshandhaving en andere overheidsonderzoeken
Het beheer van marketing, contracten, joint ventures en andere zakelijke inspanningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot factuur- en betalingsverwerking, project management, en klantentevredenheidonderzoeken en promoties
Ontwerpen, verkopen, produceren en verbeteren van producten en dienstverlening
Klantenservice en ondersteuning bieden
Zoals vereist of uitdrukkelijk gemachtigd door toepasselijk recht of regelgeving
Alle externe telefoongesprekken die SMC voert worden opgenomen. Deels vanuit een wetgevend oogpunt, deels vanuit een commercieel oogpunt om de dienstverlening te verbeteren

Alarm Processing System

 • Voor Alarmverwerking van inkomende alarmen (logboek is opgeslagen en in sommige gevallen toegangsinformatie)
 • National Response waarbij een beveiligingsagentschap orders krijgt van SMC (bijv. het controleren van de locatie in geval van een alarm) en waarbij de naam, adres en telefoonnummer van de klant kan worden verstrekt

Video platforms

 • Om de videobeelden te kunnen beoordelen
 • In geval van een alarm, kunnen SMC medewerkers en de lokale politie “Live” meekijken naar videobeelden
 • ERP systeem
 • Voor de contractadministratie en facturatie

Tracking & Tracing applicatie

 • Voor het lokaliseren

Teleservice applicatie

 • Voor het behandelen van inkomende berichten bij de teleservices

Archief

 • Voor opslag van het dossier van de klant

Met wie mag SMC de persoonsgegevens delen?

SMC zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of anderszins delen buiten SMC, behalve:

 • met Carrier-groepsmaatschappijen, maar enkel op een strikte ‘ need-to-know ‘ basis (bv. voor interne audit doeleinden), en d.m.v. het respecteren van de wettelijk voorziene transfermechanismen;
 • met dienstverleners aangesteld door SMC om diensten uit te voeren namens SMC. SMC zal uw persoonlijke gegevens alleen delen met dienstverleners waarmee SMC een verwerkersovereenkomst heeft gesloten om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om diensten namens SMC uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het beantwoorden van een legitiem juridisch verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten;
 • om fysieke schade of financieel verlies voorkomen; of
 • in het kader van een ondersteuning van de verkoop of overdracht van (een deel van) SMC als bedrijf of SMC activa, met inbegrip van faillissement.

Waar bewaart SMC uw persoonsgegevens?

SMC slaat uw persoonlijke gegevens op in Nederland. Alleen voor klant- en bezoekers screening wordt de controle uitgevoerd via een geautomatiseerde database van een van de dienstverleners van SMC die zich momenteel in de Verenigde Staten bevindt. SMC heeft een overeenkomst voor gegevensoverdracht met de dienstverlener gesloten om de bescherming van de gegevens te garanderen.

Hoe lang bewaart SMC uw persoonsgegevens?

SMC bewaart persoonsgegevens voor de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld en voor een extra periode zoals vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures, of auditvereisten.

Welke keuzes kan u maken m.b.t. het gebruikt door SMC van uw persoonsgegevens?

SMC zal uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van haar contractuele verplichtingen jegens haar klanten en andere partners.
U zult altijd een keuze hebben m.b.t. de vraag of SMC uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Als u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt en u wenst dat deze niet meer voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kan u contact opnemen met avg@smc-alarmcentrale.nl..
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken, om toegang te krijgen tot en om de correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, om beperkingen te vragen of bezwaar in te dienen voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, en om gegevensoverdracht te verzoeken onder bepaalde omstandigheden. Om SMC te contacteren betreffende bovenstaande, gelieve een e-mail te sturen naar avg@smc-alarmcentrale.nl.

Hoe kan u SMC contacteren?

Als u uw persoonsgegevens wilt opvragen, corrigeren of bijwerken, of als u vragen hebt over het privacybeleid van SMC in het algemeen of een klacht, stuur dan een e-mail naar avg@smc-alarmcentrale.nl..