C2G Smart Recruitment Sites

Disclaimer

INLEIDING

Deze website, inclusief alle sub-sites, bereikbaar via de homepage, wordt in bedrijf gehouden door UTC Climate, Controls & Security (“CCS”), de dochterondernemingen daarvan, gelieerde bedrijven en/of gerelateerde rechtspersonen (collectief, de “site”). CCS biedt deze site, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en services die op de site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan, op voorwaarde van uw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en publicaties zoals hier gegeven. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U HIERMEE NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DEZE SITE DAN NIET.

CCS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk moment (delen van) deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voorgezette gebruik van de site, volgend op het plaatsen van wijzigingen, betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Zo lang u voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden verleent CCS u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt privilege voor het bezoeken en gebruiken van de site.

GEEN VERPLICHTING

CCS is niet verantwoordelijk als op deze site beschikbare informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De materiaal op deze site wordt alleen geleverd ter algemene informatie en de informatie moet niet worden vertrouwd of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer nauwkeurige, meer complete of meer actuele bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijze actueel en wordt alleen ter informatie gegeven. CCS behoudt zich het recht voor de inhoud van de site op elk moment te wijzigen, maar heeft geen verplichting tot het bijwerken van informatie op de site. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is wijzigingen van de site bij te houden.

GEBRUIK VAN DE SITE

Alle content op deze site inclusief, zonder beperking, documenten, tekst, design, afbeeldingen, logos, iconen, foto’s, audio clips, downloads, interfaces, code en software en de selectie en rangschikking daarvan (de “Content”) is het exclusieve eigendom van CCS, de licentiehouders ervan of de content providers ervan en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde wetten. U hebt toegang tot de content en u mag de content op deze site kopiëren, downloaden en printen voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen copyright, handelsmerk of ander eigendomsrecht dat voorkomt op het materiaal waartoe u toegang hebt, dat u kopieert download of print, wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van de content op de site, inclusief, maar niet beperkt tot, modificatie, distributie, transmissie, presentatie, uitzending, publicatie, uploaden, licentiëren, reverse engineering, transfer of verkoop van, of de creatie van afgeleid werk van enig materiaal, informatie, software, producten of services, verkregen van de site, of het gebruik van de site voor doeleinden die concurreren met CCS, is uitdrukkelijk verboden. U gaat ermee akkoord dat u zich houdt aan alle bijkomende beperkingen, weergegeven op de site, omdat de site van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. CCS behoudt zich het recht voor de registratie van personen voor de site te weigeren of te annuleren, personen van de site te verwijderen of personen te verbieden de site te gebruiken, om welke reden dan ook. CCS, of de licentiehouders of content providers, behouden het volle en volledige recht op het materiaal dat voor de site is geleverd, inclusief alle betreffende intellectuele eigendomsrechten, en leveren dit materiaal aan u onder een licentie die op elk moment kan worden ingetrokken, dit uitsluitend ter beoordeling door CCS.CCS geeft geen toezegging of garantie dat uw gebruik van materialen op deze site niet strijdig is met rechten van derden die niet gelieerd zijn met CCS.

Het is niet toegestaan een apparaat, programma, algoritme of methode of een vergelijkbaar of gelijkaardig handmatige proces te gebruiken voor toegang, verkrijging, kopiëren of monitoren van een deel van de site of de content, of het reproduceren of omzeilen van de navigatiestructuur of presentatie van de site of de content, om materiaal, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via een methode die niet met dat doel via de site beschikbaar is gemaakt. U mag niet proberen onrechtmatige toegang te krijgen tot delen of functies van de site, of alle andere systemen of netwerken, verbonden met de site of met een CCS-server, of met een service, aangeboden op of door de site, via hacking, wachtwoord-“mining” of andere illegale methodes.

U mag de kwetsbaarheid van de site of een met de site verbonden netwerk niet onderzoeken, scannen of testen, en u mag de beveiliging of de autorisatiemaatregelen op de site of op een met de site verbonden netwerk niet breken. U mag geen reverse look-ups uitvoeren of informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de site, of een andere klant van CCS, inclusief een CCS-account waarvan u niet de eigenaar bent, traceren naar de bron, of hiertoe pogingen doen, of de site of een dienst of informatie die op of via de site wordt aangeboden, gebruiken op een manier die als doel heeft informatie te achterhalen, inclusief, maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals in voorzien door de site. U gaat ermee akkoord dat u dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote belasting zal vormen voor de infrastructuur van de site of systemen of netwerken van CCS, of systemen of netwerken die zijn verbonden met de site of met CCS.U gaat ermee akkoord geen apparaat, software of routine te gebruiken dat of die de juiste werking van de site, of transacties op de site, of het gebruik van de site door andere personen, kan verstoren of poogt te verstoren. U mag geen headers nabootsen of op een andere wijze identifiers manipuleren om zo de oorsprong van een bericht of toezending die u aan CCS zend, op of via de site of een service, aangeboden op of via de site, te verhullen. U mag niet pretenderen dat u iemand anders bent of vertegenwoordigd of u voordoen als een ander individu of rechtspersoon. U mag de site of de content daarvan niet gebruiken voor een onwettig of door deze gebruiksvoorwaarden verboden doel, of te verzoeken om het uitvoeren van illegale activiteit of andere activiteit die inbreuk maakt op de rechten van CCS of anderen.

U mag de op de site geleverde contactgegevens niet gebruiken voor niet-geautoriseerde doelen, met inbegrip van marketing. U mag geen hardware of software gebruiken die bedoeld is schade toe te brengen of die van invloed kan zijn op de juiste werking van de site of om heimelijk een systeem, gegevens of persoonlijke gegevens van de site te onderscheppen. U gaat ermee akkoord de werking van de site niet te verstoren of te pogen deze te verstoren. CCS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment zonder aankondiging uw toegang tot of uw gebruik van de site te beperken of te beëindigen. Het beëindigen van uw toegang of gebruik is niet van invloed op een recht of vergoeding waarop CCS wettelijk of in eigen vermogen aanspraak kan maken.

HANDELSMERKEN

Handelsmerken, logo’s en servicemerken die zijn weergegeven op deze site zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van CCS, dochterondernemingen van CCS, aan CCS gelieerde bedrijven, licentiehouders of content providers of andere derden. Al deze handelsmerken, logos en servicemerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren. Niets op deze site mag worden begrepen als het toekennen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht op het gebruik van een handelsmerk, logo of servicemerk dat wordt weergegeven op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, tenzij hierin anders aangegeven. CCS behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn toegekend in en aan de site en de content van de site.

DOOR GEBRUIKER GELEVERD MATERIAAL

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor het materiaal dat u via de site verzendt, inclusief de legaliteit, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en het copyright van zulk materiaal. U mag via de site geen content uploaden, distribueren of op andere wijze publiceren die (i) vertrouwelijk, beschermd, onjuist, frauduleus, lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, invasie voor privacy of publiciteitsrechten, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, kwetsend, illegaal of anderszins aanstootgevend is; (ii) een strafbaar feit zijn of daartoe aanzetten, de rechten van een partij aantasten of anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of het overtreden van een wet; of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massa-mailings of een vorm van “spam” kunnen bevatten. U mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, u niet voordoen als een andere persoon of rechtspersoon of anderszins misleidend zijn wat betreft de herkomst van content. U mag geen commerciële content naar de site uploaden.

Als u materiaal indient, en tenzij we anderszins aangeven, verleent u CCS en gelieerde bedrijven van CCS een ongelimiteerd, niet-exclusief, royaltyvrije, doorlopend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht op het reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, voor afgeleide werken te gebruiken, distribueren en weer te geven, over de hele wereld in alle media. U gaat er verder mee akkoord dat het CCS vrij staat ideeën, concepten of know-how te gebruiken die u of personen die namens u handelen aan CCS ter beschikking stellen. U verleent CCS en aan CCS gelieerde bedrijven het recht op het gebruik van de naam die u inzendt in verband met zulk materiaal, als zij daartoe besluiten. Alle persoonlijke gegevens die via deze site worden ingezonden zullen worden behandeld conform het online privacybeleid van de site. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent, of op andere wijze alle rechten beheert, van de content die u inzendt; dat de content accuraat is; dat het gebruik van de content die u levert niet strijdig is met hierin genoemde bepalingen en geen schade zal veroorzaken aan een persoon of rechtspersoon; en dat u CCS vrijwaart voor alle claims als gevolg van de door u geleverde content.

CCS heeft geen verplichting tot het publiceren, doorsturen, verzenden, distribueren of anderszins verstrekken van materiaal dat op deze site beschikbaar is, inclusief materiaal dat u ons levert, en daarom hebben we het absolute recht om naar ons eigen goeddunken en op elk moment materiaal van de site te verwijderen.

LINKS VAN DERDEN

Deze site kan links bevatten naar andere websites; sommige daarvan worden beheerd door CCS of aan CCS gelieerde bedrijven en andere die worden beheerd door derden. Deze links worden gegeven als gebruiksgemak voor u en als een extra mogelijkheid voor toegang tot de informatie aldaar. CCS is niet verantwoordelijk voor de content van die of andere websites of producten of services die kunnen worden aangeboden via die of andere websites. Links van deze site naar een andere website betekenen niet dat CCS die website goedkeurt, ondersteunt of aanbeveelt. Er kunnen verschillende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn voor uw gebruik van gekoppelde websites. CCS is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of andere verplichtingen als gevolg van uw gebruik van een gekoppelde website.

GARANTIES/ BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN “AS IS” EN “AS AVAILABLE”. CCS BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF FUNCTIES OF DELEN DAARVAN OP ELK MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN.CCS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT MATERIAAL OP DE SITE NIET-INBREUKMAKEND IS, EN GARANTIES IMPLICIET DOOR EEN HANDELING OF EEN HANDELSGEBRUIK;DAT TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE VOLLEDIG, NAUWKEURIGE OF ACTUEEL ZAL ZIJN.ALS U MATERIAAL DOWNLOAD VAN DEZE SITE DOET U DAT NAAR EIGEN OORDEEL EN VOOR EIGEN RISICO.U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN EEN DOWNLOAD VAN ZULK MATERIAAL. ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CCS OF VIA OF VAN DE SITE, LEIDT NIET TOT ENIGE VORM VAN GARANTIE.CCS GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE SITE AANGAANDE DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BRUIKBAARHEID, ACTUALITEIT, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. IN BEPAALDE JURISDICTIES KAN DE WET DE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET TOESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR U NIET VAN TOEPASSING KAN ZIJN.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN “AS IS” EN “AS AVAILABLE”. CCS BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF FUNCTIES OF DELEN DAARVAN OP ELK MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN.CCS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT MATERIAAL OP DE SITE NIET-INBREUKMAKEND IS, EN GARANTIES IMPLICIET DOOR EEN HANDELING OF EEN HANDELSGEBRUIK;DAT TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE VOLLEDIG, NAUWKEURIGE OF ACTUEEL ZAL ZIJN.ALS U MATERIAAL DOWNLOAD VAN DEZE SITE DOET U DAT NAAR EIGEN OORDEEL EN VOOR EIGEN RISICO.U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN EEN DOWNLOAD VAN ZULK MATERIAAL. ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CCS OF VIA OF VAN DE SITE, LEIDT NIET TOT ENIGE VORM VAN GARANTIE.CCS GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE SITE AANGAANDE DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BRUIKBAARHEID, ACTUALITEIT, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. IN BEPAALDE JURISDICTIES KAN DE WET DE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET TOESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR U NIET VAN TOEPASSING KAN ZIJN.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om CCS en aan CCS gelieerde bedrijven en hun functionarissen, directeuren, medewerkers, contractors, agenten, licentiehouders, serviceproviders, subcontractors en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor verliezen, verplichtingen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke kosten van advocaten en gerechtelijke kosten, voortkomend uit of als gevolg van uw gebruik van de site en elke overtreding van deze gebruiksvoorwaarden. Als u een technische storing van de site of de systemen die de site naar u of anderen verzenden veroorzaakt, gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor verliezen, verplichtingen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke kosten van advocaten en gerechtelijke kosten, voortkomend uit of als gevolg van die storing. CCS behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle van elke kwestie, anderszins onderhevig aan vergoeding door u, op zich te nemen en in zulke gevallen gaat u ermee akkoord met CCS samen te werken in de verdediging van zulke zaken.

JURISDICTIE

De gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site vallen onder de wetgeving van de staat Connecticut, Verenigde Staten. U geeft uw onherroepelijke toestemming voor de jurisdictie van de rechtbanken in de staat Connecticut voor elke rechtsvordering, voortkomend uit of gerelateerd aan deze gebruiksvoorwaarden. CCS erkent dat het voor u mogelijk is om toegang te krijgen tot deze site vanuit elke jurisdictie in de wereld, maar we hebben geen praktische mogelijkheid een dergelijke toegang te voorkomen. Deze site is ontworpen om te voldoen aan de wetten van de staat Connecticut en van de Verenigde Staten. Als materiaal op deze site, of uw gebruik van de site, strijdig is met de wetten van de plaats waar u bent als u toegang tot de site krijgt, dan is de site niet voor u bedoeld en vragen wij u de site niet te gebruiken. U bent er voor verantwoordelijk om uzelf te informeren over de wetten van uw jurisdictie en om daaraan te voldoen.

WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

CCS kan elk deel van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder aankondiging wijzigen, verwijderen of nieuwe tekst toevoegen. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden of op de site gepubliceerde voorwaarden zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn. Door uw voortgezette gebruik van deze site na een gepubliceerde wijziging geeft u aan zulke wijzigingen te accepteren. CCS kan op elk moment, zonder aankondiging en zonder verplichtingen of aansprakelijkheid andere content op deze site tijdelijk of permanent toevoegen, wijzigen, onderbreken, verwijderen of opschorten, inclusief functies en specificaties van producten, beschreven of afgebeeld op de site.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst en het beleid of beheersregels, weergegeven op deze site, is de gehele overeenkomst en het akkoord tussen u en CCS aangaande het betreffende onderwerp en gaat boven alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen de partijen betreffende dat onderwerp. Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden zal toelaatbaar zijn in juridische of administratieve procedures, gebaseerd op of gerelateerd aan het gebruik van de site in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en gegevens, origineel opgesteld en aangehouden in gedrukte vorm. Een rechtsvordering die u hebt aangaande uw gebruik van deze site moet binnen één (1) jaar na de claim of oorzaak van rechtsvordering aanhangig worden gemaakt. Als een voorziening in deze overeenkomst onwettelijk, nietig of onuitvoerbaar is, blijven de overige voorzieningen van de overeenkomst onveranderd van toepassing.

OVERIG

Bepaalde functies die op deze site beschikbaar zijn vereisen registratie. Door het registreren, en rekening houdend met uw gebruik van de site, gaat u ermee akkoord om ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te geven. Bepaalde functies op deze site vereisen het gebruik van een wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle gedane uitspraken en activiteiten of weglatingen die optreden door het gebruik van uw wachtwoord. Als u redenen hebt om aan te nemen of merkt dat uw wachtwoord is verloren, gestolen of niet-geautoriseerd wordt gebruikt moet u CCS onmiddellijk waarschuwen. CCS mag aannemen dat communicatie die CCS ontvangt onder uw wachtwoord van u afkomstig is, tenzij CCS anderszins verneemt. Als een voorziening in deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een ander tribunaal van een competente jurisdictie als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beoordeeld, dan zullen zulke voorzieningen worden beperkt of verwijderd tot een minimum van de mate die daarvoor nodig is en worden vervangen door een geldige voorziening die op de best mogelijk wijze voorziet in de bedoeling van deze gebruiksvoorwaarden, zodat deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht zullen blijven. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en CCS met betrekking tot uw gebruik van de site, en alle andere eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of akkoorden tussen u en CCS aangaande zulk gebruik zijn bij dezen achterhaald en geannuleerd. Anders dan als voorzien in een aankoopovereenkomst die u afsluit met CCS, zal CCS geen andere tegenvoorstellen voor deze gebruiksvoorwaarden accepteren en zulke voorstellen worden bij dezen categorisch verworpen. Als CCS niet staat op de strikte aanhouding van deze gebruiksvoorwaarden of er niet in slaagt deze af te dwingen mag dat niet worden gezien als een ontheffing door CCS van een voorziening of het recht op het afdwingen van de gebruiksvoorwaarden, noch zal een handeling tussen CCS en u of een andere partij worden beschouwd als een wijziging van een voorziening in deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of begrepen als het toedelen van een recht of rechtsmiddel aan derden.

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze site.

Bijgewerkt op 24 februari 2017.